На чте­ние: 0.2 mintue

 Дни, небла­го­при­ят­ные для сева и посад­ки любой куль­ту­ры, – 7, 8, 28;
рис­ко­ван­ные дни – 19, 20, 21 (до 12.30), 29;
нель­зя сажать ово­щи – 21 (с 12.35)–23.
Благоприятные дни
Корнеплоды (под­зим­ние посе­вы) – 1, 4–6, 13, 14, 17, 18, 24–28
Посадка пло­до­вых дере­вьев и ягод­ных кустар­ни­ков – 2–6, 9, 13, 14, 17, 18, 24–28
Обрезка пло­до­вых дере­вьев и кустар­ни­ков – 8–10

По мате­ри­а­лам newsgomel.by

Народныя прык­ме­ты
4 ліста­па­да – свя­тка­ванне Казанскага абра­за Божай Маці. “Хто на Казанскую жані­ха­ец­ца, той не пакаецца”.
8 ліста­па­да – Зміцер (Змітрок, Дзмітры). На Змітра не пралі, не ткалі і ў полі не пра­ца­валі. Калі ў гэты дзень выпад­зе снег, то і Вялікдзень буд­зе са снегам.
10 ліста­па­да – Параскева Пятніца. Дзень заба­ро­ны прад­зен­ня і ткан­ня; заступ­ні­ца жан­чын і сям„і, апя­кун­ка жано­ча­га рукадзелля.
21 ліста­па­да – Міхайлаў дзень. Апошняе свя­та года. «На Міхайлу адлі­га – да зімо­ва­га Міколы (19 снеж­ня) зімы не будзе».
28 ліста­па­да – Піліпаўка. Шасцітыднёвы перад­каляд­ны пост (да 7 студ­зе­ня). Не елі ска­ром­на­га. Не рабілі вясел­ляў. Калі на Піліпаўку надвор’е хмар­нае або снеж­нае, то тра­вень буд­зе мокры.

Лістапад сне­гу навее – хле­ба пры­буд­зе, а вада раза­льец­ца – сена набярэцца.
Снег у пачат­ку ліста­па­да – вяс­на буд­зе ранняя.
Калі да ліста­па­да дрэ­вы не скі­нулі ліс­це – зіма буд­зе доў­гай і снежнай.
Якое надвор’е ў ліста­пад­зе, такое і ў кра­савіку будзе.
Марозны ліста­пад – сцюд­зё­ная зіма.
Сухі ліста­пад – да бла­го­га ўраджаю.
Камары ў ліста­пад­зе – мяг­кая і цёп­лая зіма.

admin
Author: admin