На чте­ние: 0.8 mintue

У 2024 год­зе ста­тус «Культурная сталі­ца года» буд­зе пры­сво­е­ны Бялынічам. Такое раш­энне было пры­ня­та на пасяд­ж­эн­ні кале­гіі Міністэрства куль­ту­ры, пера­дае кар­эс­пан­д­энт БЕЛТА.

У 2023 год­зе Міністэрства куль­ту­ры раз­глед­зе­ла заяўкі і мат­э­ры­я­лы прэ­зен­та­цый аб надан­ні ста­ту­су «Культурная сталі­ца года» такім гара­дам, як Камянец, Глыбокае, Мазыр, Свіслач і Бялынічы. Па выні­ках кале­гіі ведам­ства было пры­ня­та раш­энне пры­своі­ць ста­тус «Культурнай сталі­цы года» ў 2024 год­зе Бялынічам.

Як рас­ка­за­ла началь­нік упраў­лен­ня куль­ту­ры і народ­най твор­час­ці Міністэрства куль­ту­ры Ірына Карповіч, ста­тус «Культурная сталі­ца года» пры­свой­ва­ец­ца на асно­ве пэў­ных крыт­э­ры­яў. «У нас у пас­та­но­ве пра­пі­са­ны крыт­э­рыі. Яны звя­за­ны з пра­вод­зі­май рабо­тай у рам­ках куль­тур­най асве­ты насель­ніцтва. Акрамя таго, важ­на наяў­на­сць матэрыяльна-​тэхнічнай базы. Увага ўдзя­ля­ла­ся і рабо­це з гісторыка-​культурнай спад­чы­най, якая пра­вод­зіц­ца ў тым ці іншым горад­зе. Для ўсіх удзель­нікаў крыт­э­рыі былі адноль­ка­выя. Члены кале­гіі атры­малі ацэнач­ныя лісты, і пад­лі­ко­вая камісія на асно­ве тай­на­га гала­са­ван­ня пад­вя­ла вынікі», — ска­за­ла Ірына Карповіч.

Яна дада­ла, што гэта мера­пры­ем­ства пра­вод­зіц­ца ўжо 15‑ы раз. «Першапачаткова куль­тур­най сталі­цай ста­навілі­ся буй­ныя гара­ды Беларусі, напрыклад Гродна, Брэст або Полацк. У гэтым год­зе куль­тур­ную сталі­цу нашай рэс­пуб­лікі прад­стаў­ляе Слуцк. Але спра­ва даход­зі­ць і да невя­лікіх гара­доў. Разам з тым, яны вель­мі кала­рыт­ныя і насы­ча­ны куль­тур­ным жыц­цём. Гэта цудоў­ная маг­чы­мас­ць на пра­ця­гу года пра­д­э­ман­стра­ва­ць усе вар­тас­ці гас­цям куль­тур­най сталі­цы, насы­ціў­шы рэгіён роз­ны­мі куль­тур­ны­мі мера­пры­ем­ства­мі», — рэзю­ма­ва­ла Ірына Карповіч.

Televid
Author: Televid