На чте­ние: 0.1 mintue

Гэты дзень з’яў­ля­ец­ца дзе­вя­но­ста чацвёр­тым па гры­га­ры­ян­скім кален­да­ры, да кан­ца года застаў­ся 271 дзень.

Сёння адзна­ча­ец­ца Дзень інт­эр­нэту. Якія яшчэ пад­зеі адбы­лі­ся 4 кра­савіка і чым азна­ме­на­ва­ны гэты дзень у народ­ным кален­да­ры, чытай­це ў спраў­цы Sputnik.

Гістарычныя падзеі 4 красавіка

  • У 1488 год­зе пра­ва ганд­ля­ва­ць без апла­ты мыт­на­га збо­ру, г. з. кара­леўскі «бяз­мыт­ны ліст», было надад­зе­на Магілёву.

Хто нарадзіўся 4 красавіка

  • 1557 год: Леў Сапега, канц­лер Вялікага княст­ва Літоўскага.
  • 1908 год: Васіль Дзяменцьеў, гео­граф і ланд­шаф­та­зна­вец, адзін з засна­валь­нікаў Геаграфічнага тава­ры­ства БССР.

Таксама сён­ня нарад­зілі­ся англій­скі пісь­мен­нік Майн Рыд і кінар­э­жы­сёр Андрэй Таркоўскі.

4 красавіка ў народным календары

Сёння пра­васлаў­ныя вер­нікі шану­ю­ць памя­ць свя­та­па­кут­ніка Васілія. У наро­дзе гэты дзень назы­ва­ю­ць Васіль Цёплы або Васіль Сонечнік.

Да 4 кра­савіка ўжо прык­мет­на цяпле­ла, соней­ка з’яў­ля­ла­ся ўсё час­цей. Па надвор’і ў гэты дзень прад­каз­валі, якім буд­зе ўра­джай у гэтым год­зе. Убачыць на зям­лі паву­цінне лічы­ла­ся дрэн­ным знакам.

Источник мате­ри­а­ла: Sputnik Беларусь

Televid
Author: Televid