На чте­ние: 0.19 mintue

Кітай запус­ціў новы гру­за­вы кара­бель для дастаўкі гру­заў на арбіталь­ную касміч­ную стан­цыю «Цяньгун». Пра гэта паве­да­мі­ла Канцылярыя пра­гра­мы піла­ту­е­май касма­наўты­кі Кітая (CMSA), пера­дае «„Жэньмінь жыбаа“ анлайн».

Паведамляецца, што ракета-​носьбіт «Чанчжэн‑7 Y7» (Long March‑7 Y7 — «Вялікі паход‑7 Y7») з гру­за­вым караб­лём «Цяньчжоў‑6» учо­ра ўве­ча­ры стар­та­ва­ла з касмад­ро­ма Вэньчан у аст­раў­ной правін­цыі Хайнань (Паўднёвы Кітай). Прыкладна праз 10 хвілін пас­ля стар­ту «Цяньчжоў‑6» аддзя­ліў­ся ад ракеты-​носьбіта і вый­шаў на задад­зе­ную арбіту. Пасля былі рас­кры­ты і пачалі рабо­ту сонеч­ныя панэлі гру­за­во­га караб­ля. CMSA аб’явіла, што запуск прай­шоў паспяхова.

Сёння «Цяньчжоў‑6» з хар­ча­ван­нем і абста­ля­ван­нем на бор­це пас­пя­хо­ва пры­сты­ка­ваў­ся да нацы­я­наль­най арбіталь­най стан­цыі КНР «Цяньгун», паве­да­мі­ла CMSA. «11 мая ў 5:16 па пекін­скім часе (у 00:16 па мін­скім), кара­бель пас­пя­хо­ва пры­сты­ка­ваў­ся да зад­ня­га пор­та база­ва­га моду­ля стан­цыі «Цяньхэ», — гаво­рыц­ца ў паведамленні.

Кітайскі „гру­за­вік“ здоль­ны дастаў­ля­ць на стан­цыю каля 7,4 тоны карыс­най нагруз­кі, у тым ліку палі­ва, запа­сы і срод­кі гігіе­ны для дзе­ю­ча­га экі­па­жа, роз­ныя гер­ме­ты­за­ва­ныя гру­зы, буй­на­га­ба­рыт­ную карыс­ную нагруз­ку для паза­ка­ра­бель­най дзей­на­сці, а так­са­ма плат­фор­мы для пра­вяд­зен­ня эксперыментаў.

Зараз на стан­цыі пра­цуе экі­паж місіі «Шэньчжоў-​15», у які ўва­х­од­зя­ць тры чала­векі — Фэй Цзюньлун (каман­дзір караб­ля), Дэн Цінмін і Чжан Лу. Яны пры­бы­лі на «Цяньгун» летась у ліста­пад­зе. Будаўніцтва арбіталь­най лаба­ра­то­рыі «Цяньгун» пача­ло­ся ў кра­савіку 2021-​га з вывяд­зен­ня на арбіту база­ва­га моду­ля стан­цыі «Цяньхэ». Летась да яго па абод­ва бакі былі пры­сты­ка­ва­ны два лаба­ра­тор­ныя модулі — «Мэньцянь» і «Вэньцянь», якія выка­ры­стоў­ва­юц­ца для пра­вяд­зен­ня наву­ко­вых дасле­да­ван­няў і экс­пе­ры­мен­таў ва ўмо­вах бяз­важ­кас­ці. Аб пачат­ку паў­на­ц­эн­най экс­плу­а­та­цыі і закан­ч­эн­ні будаўніцтва стан­цыі было аб’яўлена напры­кан­цы міну­ла­га года.

Агульная вага стан­цыі «Цяньгун», якая зна­ход­зіц­ца на вышы­ні 400 кіла­мет­раў, скла­дае каля 90 тон. Яна ў пяць разоў мен­шая за Міжнародную касміч­ную стан­цыю і здоль­ная на пас­та­ян­най асно­ве пры­ма­ць трох чле­наў экі­па­жа (і да шас­ці пры змене экі­па­жаў). Тэрмін экс­плу­а­та­цыі кітай­с­кай касміч­най стан­цыі скла­дае каля 10 гадоў.

Источник мате­ри­а­ла: Газета «Звязда»

Televid
Author: Televid