На чте­ние: 0.2 mintue

«Куцця. Марозна. Хмурнавата. /​/​Сняжок пад­кід­вае заў­зя­та; /​/​Снег на Куццю — гры­бы на лета, /​/​Такая мат­чы­на пры­ме­та, /​/ А сцеж­кі чор­ны — ягад мно­га, /​/​Ну і за гэта хва­ла Богу»… Хто ўжо не ведае: Куцця — апош­ні дзень перад Калядамі. Гэтак жа назы­ва­ец­ца і стра­ва з ячных круп, якая пада­ец­ца на свя­точ­ны стол у гэты дзень.

У Выдавецкім доме «Звязда» толь­кі што асоб­ным выдан­нем паба­чыў свет уры­вак з паэмы народ­на­га пес­ня­ра Беларусі Якуба Коласа «Новая зям­ля» — «Каляды». Асобны разд­зел пра добра вядо­мае ўсім свя­та — асоб­най кні­гай. Ці памя­та­е­це пач­а­так: «Прыйшлі пілі­паўкі, Мікола, /​/​Бо хоць зіма і крэпі­ць дужа /​/​І хоць бушуе сцю­жа, /​/​Бы тое дзі­кае ігрыш­ча, /​/​І вецер жуда­с­на засвіш­ча, /​/​Як на дуд­зе ці на клар­не­це /​/​На ней­кім злыд­не­вым бан­ке­це, — /​/​Ды ўсё ж свят­ле­ю­ць даляў воч­кі /​/​І іх бялют­кія сароч­кі…» Адрасаванае дзе­цям сяр­эд­ня­га школь­на­га ўзрос­ту, выданне вель­мі бага­та ілюстра­ва­на. Красамоўныя малюн­кі Ліяны Жванія істот­на дапаў­ня­ю­ць тэкст. Мяркуючы па ўсім, аўтар паэмы, упер­шы­ню выдад­зе­най у 1923 год­зе выда­вецтвам «Савецкая Беларусь» (і завер­ша­на паэ­ма, пача­тая ў 1911 год­зе, была ў 1923 года — 5 студ­зе­ня), быў бы зада­во­ле­ны… Цёплая зімо­вая воклад­ка, пяць палос­ных ілюстра­цый, пяць малюн­каў на пало­ву кніж­най ста­рон­кі, застаўка на тыту­ле… Сапраўдны мастацка-​графічны арсе­нал!.. А коле­ры, фар­бы, зда­ец­ца, на кож­ным малюн­ку з самой зімо­вай прас­то­ры выход­зя­ць. Іскрысты снег з пра­мень­чы­ка­мі ад месяч­на­га свят­ла і сці­п­лых агень­чы­каў з вок­наў хацін дада­ю­ць малюн­кам снеж­на­га, зор­ка­ва­га настрою.

Набегаўшыся ўво­лю на рэч­цы і ў два­ры, героі збі­ра­юц­ца ў хаце, раду­юц­ца кож­на­му вялі­ка­му і мало­му кло­па­ту… З радас­цю ўпры­гож­ва­ю­ць ялінку. 

А напе­рад­зе — свя­точ­ная вяч­э­ра. «І вось вяч­э­ра зача­ла­ся! /​/ Спыніцца мушу я на ква­се: /​/​Ён колер меў чырва­на­ва­ты; /​/​Тут быў таран, мянёк пуза­ты, /​/​Шчупак, лінок, акунь, карась. /​/ Кялбок і ялец, плот­ка, язь, /​/​Яшчэ засу­ша­ныя з лета. /​/​Але не ўсё яшчэ і гэта: /​/​Аздоблен квас быў і гры­ба­мі, /​/​Выключна ўсё баравіч­ка­мі; /​/​Цыбуля, пер­чык, ліст баб­ко­вы — /​/​Ну не ўясісь, каб я зда­ро­вы!..» У выдан­ні (паэ­ма ж была напі­са­на сто гадоў назад!) падад­зе­ны тлу­ма­ч­эн­ні мно­гіх слоў, якія, віда­воч­на, сучас­ным юным чыта­чам наўрад ці зра­зу­ме­лыя: напрыклад, ламан­цы (кава­лач­кі адмыс­ло­ва выпе­ча­ных прэс­ных ляпё­шак), сыта (напой на асно­ве мёду), «Правады» — апош­ні дзень свята…

Дарэчы, роз­ныя выдан­ні «Новай зям­лі» афарм­ля­лі фін­скі мастак Алексантэры Ахола-​Вало, які ў 1919–1930 гадах жыў у Беларусі, Георгій Паплаўскі (выданне з яго ілюстра­цы­я­мі атры­ма­ла дып­лом «Найпрыгажэйшая кні­га све­ту» на кон­кур­се ў Лейпцыгу ў 1968 год­зе), Арлен Кашкурэвіч, Васіль Шаранговіч. Да выдан­ня 2002 года Юрый Герасіменка-​Жызнеўскі ства­рыў серыю стан­ко­вых работ. Цяпер і Ліяна Жванія — у гэтым зор­ным шэра­гу ілюстра­та­раў «Новая зямлі».

«Каляды» Якуба Коласа накла­дам 1500 асоб­нікаў выдад­зе­ны якраз у пару — у пяр­э­дад­зень Новага года. Кніжачка можа ста­ць доб­рым пада­рун­кам да свя­точ­ных дзён. Надрукаваны «Каляды» на Паліграфкамбінаце імя Якуба Коласа.

Выданне ўры­ўка з «Новай зям­лі» — яшчэ і пад­каз­ка ў ствар­эн­ні такой вось серыі маляўні­ча аформ­ле­ных кніг, якія маглі б пры­цяг­ну­ць да шыр­эй­ша­га зна­ём­ства юных чыта­чоў з неў­міручым тво­рам бела­рус­кай класікі.

Набыць кні­гу мож­на ў кні­гар­нях ААТ «Белкніга» па ўсёй краіне аль­бо ў мін­с­кай кні­гар­ні «Акадэмкніга» па адрасе: Мінск, прас­пект Незалежнасці, 72.

Мікола БЕРЛЕЖ

Крыніца мат­э­ры­я­лу: Газета «Звязда»

Televid
Author: Televid