На чте­ние: 0.2 mintue

Калісьці мы ўсе чакалі Новага года не толь­кі каб сес­ці за свя­точ­ны стол, патань­чы­ць, пажар­та­ва­ць, але і каб пагляд­зе­ць прэм’еру філь­ма, які кіе­ма­та­гра­фі­сты адмыс­ло­ва пад­рых­та­валі да нава­год­ня­га веча­ра. Гэтыя філь­мы гляд­зелі мільё­ны люд­зей, абмяр­коў­валі, раз­біралі на цыта­ты, як леген­дар­ную «Іронію лёсу»… Здымаліся філь­мы, якія ства­ра­ю­ць свя­точ­ны зімо­вы настрой, і на «Беларусьфільме», хоць не ўсе яны адноль­ка­ва вядо­мыя, а на нека­то­рыя з іх сён­ня і забы­лі­ся. З наго­ды Дня бела­рус­ка­га кіно давай­це ўспом­нім гісто­рыю нацы­я­наль­най кіна­сту­дыі і яе стуж­кі з зімо­вай свя­точ­най атмасферай.

Крыніца мат­э­ры­я­лу: Газета «Звязда»

Televid
Author: Televid