Які сёння дзень: 31 мая 2024 года
На чте­ние: 0.1 mintue

Гэты дзень з’яў­ля­ец­ца сто пяцьд­зя­сят дру­гім па гры­га­ры­ян­скім кален­да­ры, да кан­ца года заста­ло­ся 214 дзён.

Сёння адзна­ча­ец­ца Сусветны дзень без тыту­ню. Якія яшчэ пад­зеі адбы­лі­ся 31 мая і чым азна­ме­на­ва­ны гэты дзень у народ­ным кален­да­ры, чытай­це ў спраў­цы Sputnik.

Гістарычныя падзеі 31 мая

  • У 1919 год­зе ў Варшаве ство­ра­на Польска-​беларускае таварыства.
  • У 2008 год­зе ў Полацку адкры­ты памят­ны знак «Геаграфічны цэнтр Еўропы».

Хто нарадзіўся 31 мая

  • 1952 год: Тамара Чабан, бела­рус­кі літаратуразнавец.
  • 1954 год: Сяргей Балянок, бела­рус­кі гра­фік і мастак.

Таксама сён­ня нарад­зілі­ся рус­кі пісь­мен­нік Канстанцін Паўстоўскі і рус­кі музы­кант Уладзімір Кузьмін.

31 мая ў народным календары

Сёння пра­васлаў­ныя вер­нікі шану­ю­ць памя­ць пакут­ніка Феадота Анкірскага і сямі дзеў пакутніц.

Святога Феадота ў наро­дзе праз­валі Фядот Дубоўнік, таму што ў гэты дзень на дубах пачы­на­ла раз­горт­вац­ца ліс­це. Свята так­са­ма насі­ла і іншую назву — Фядот Аўсянік. Лічылася, што калі дубы паспе­лі зазе­ля­не­ць, буд­зе доб­ры ўра­джай аўса.

Калі дуб зазе­ля­неў раней, чым ясень, лета буд­зе сухое. Яблыні яшчэ квіт­не­ю­ць — восень буд­зе позняя. Калі ад зям­лі пады­ма­ец­ца пара, буд­зе дождж.

Источник мате­ри­а­ла: Sputnik Беларусь

Televid
Author: Televid