Вiншуем!
Речицкий РЭС информирует
В магазин «Мастак» срочно требуются

Вiншуем!

З Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 кра­савіка 2014 г. № 166 “Аб узна­га­род­жан­ні дзяр­жаў­ны­мі ўзна­га­ро­да­мі Рэспублікі Беларусь”
Медалём “За адзна­ку ў папяр­эд­жан­ні і лікві­да­цыі над­звы­чай­ных сіту­а­цый” узна­га­род­жа­ны КУЗЬМЯНОК Мікалай Іванавіч – началь­нік пажар­най аварыйна-​выратавальнай час­ці № 1 Рэчыцкага аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Гомельскае аблас­ное ўпраў­ленне Міністэрства па над­зы­вы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэспублікі Беларусь”, маёр унут­ра­най службы.