З клопатам пра малую Радзіму і бяспеку пажылых людзей
Речицкий РЭС информирует
Уведомление об изменении номера 2-44-42 → 7-70-00

З клопатам пра малую Радзіму і бяспеку пажылых людзей

Рэчыцкія рата­валь­нікі пра­ця­г­ва­ю­ць пра­вод­зі­ць рэс­пуб­лі­кан­скую акцыю «З кло­па­там пра бяс­пе­ку малой Радзімы». Яе асноў­ная кан­ц­эп­цыя — напом­ні­ць пажы­лым люд­зям праві­лы бяс­пе­кі, звяр­ну­ць ува­гу прад­стаўнікоў „зала­то­га ўзрос­ту“ на неаб­ход­на­сць быць больш уваж­лі­вы­мі да ўмоў іх пра­жы­ван­ня, выклю­ча­ю­чы нега­ты­ў­ныя фак­та­ры, якія могу­ць пры­вес­ці да пажа­ру або іншай над­звы­чай­най сіту­а­цыі, паве­дам­ляе прэс-​служба МНС.

У час пра­вяд­зен­ня акцыі рата­валь­нікі нага­д­ва­ю­ць аб праві­лах бяс­пе­кі не толь­кі праз сіг­наль­ную гуч­ную ўста­ноўку спе­цы­яль­на­га транс­пар­ту і раз­мо­вы па тэле­фоне, але і праз пашто­вую кар­эс­пан­д­эн­цыю. У лістах, накіра­ва­ных праз пашто­выя аддзя­лен­ні сувязі, пажы­лыя люд­зі змо­гу­ць ска­ры­стац­ца карыс­най інфар­ма­цы­яй, здоль­най зра­бі­ць іх жыц­цё бяс­печ­ней.