Лепшы сайт установы адукацыі выберуць у Беларусі
Написать в Telegram.
Amigo
Реклама в Речице

Лепшы сайт установы адукацыі выберуць у Беларусі

У Беларусі выбе­ру­ць леп­шы сайт уста­но­вы аду­ка­цыі, паве­дам­ляе БЕЛТА са спа­сыл­кай на аргані­за­та­раў конкурсу.

Прадугледжана восем намі­на­цый: леп­шы сайт орга­на кіра­ван­ня аду­ка­цы­яй, леп­шы сайт уста­но­вы дашколь­най аду­ка­цыі, леп­шы сайт уста­но­вы агуль­най сяр­эд­няй аду­ка­цыі, леп­шы сайт уста­но­вы сяр­эд­няй спе­цы­яль­най аду­ка­цыі, леп­шы сайт уста­но­вы спе­цы­яль­най аду­ка­цыі, леп­шы сайт уста­но­вы дадат­ко­вай аду­ка­цыі дзя­цей і молад­зі, леп­шы сайт выш­эй­шай наву­чаль­най уста­но­вы і леп­шы тэма­тыч­ны сайт.

Падаць элек­трон­ную заяўку і апла­ці­ць аргані­за­цый­ны ўзнос на ўдзел мож­на да 13 люта­га. Журы буд­зе ацэ­нь­ва­ць сай­ты па 27 люта­га, а на наступ­ны дзень аб’явяць пера­мож­цаў. Конкурс пра­вод­зіц­ца для ўдас­ка­на­лен­ня інфар­ма­цый­на­га сег­мен­та аду­ка­цый­най інтэрнэт-​прасторы. Арганізатар спа­бор­ніцтва — Мінскі гарад­скі інсты­тут развіц­ця адукацыі.