Стравы з дзікіх раслін
Написать в Telegram.
БЕЛОРУСНЕФТЬ-ТРАНС | ТРЕБУЮТСЯ
Реклама в Речице

Стравы з дзікіх раслін

Снітка — самае рас­паў­сюд­жа­нае пуста­зел­ле, якое ран­няй вяс­ной пер­шае пра­бі­ва­ец­ца з абуд­жа­най зям­лі. Усе з ёй зна­ё­мыя, але не ўсе веда­ю­ць, што з пуста­зель­най мала­дой тра­вы мож­на пры­га­та­ва­ць мно­ства вель­мі карыс­ных страў і папоўні­ць неда­хоп віта­мі­наў і міне­ра­лаў у арганіз­ме. Са сніт­кі гату­ю­ць супы, веган­скія кат­ле­ты, соусы, сала­ты, яе туша­ць разам з гарод­ні­най, а так­са­ма робя­ць запя­кан­кі і начын­кі для пірагоў.

Зялёная салата

У чакан­ні „сапраўд­най“ гарод­ні­ны мож­на пры­га­та­ва­ць зялё­ную сала­ту са сніт­кі і шніт-​цыбулі-​скарады. Для васт­ры­ні ў яе мож­на дада­ць цыбулю-​батун — у ска­ра­ды ўсё ж такі вель­мі мяк­кі смак, які часам хочац­ца зра­бі­ць ярч­эй­шым. У якас­ці запраўкі ідэаль­ная смя­та­на, але калі камусь­ці больш дас­па­до­бы маянэз — так­са­ма няма праб­лем. І зва­ра­нае ўкру­тую яйка няд­р­эн­на туды ж пасек­чы. Але і без яго смачна.

На адну част­ку све­жых хвос­цікаў сніт­кі бяру­ць дзве част­кі цыбулі, але гэта не дог­ма — пра­пор­цыі вар’іруюцца на смак. Ліст у сніт­кі так­са­ма ядо­мы, толь­кі выка­ры­стоў­ва­ць яго пажа­да­на зусім малад­зень­кім, пакуль ён яшчэ не рас­кры­ў­ся, — паз­ней лісто­та гру­бее, ста­но­віц­ца сухой. А хвос­цікі заста­юц­ца сакавіты­мі датуль, пакуль раслі­на не ўтво­ры­ць кве­тка­но­сы. Калі тра­ву рэгу­ляр­на касі­ць, ура­джай зялені­ва мож­на зды­ма­ць прак­тыч­на ад сне­гу да снегу.

Амлет з крапівы

Спатрэбіцца: мала­дая кра­пі­ва — 200 г, цыбу­ля рэп­ча­тая — 1 шт., яйка — 4 шт., мала­ко або вярш­кі тлу­с­тас­цю да 10 % — 50—70 мл, алей — 20 г, соль і перац — на смак.

Апарыць кра­піву кіпе­нем, дроб­на нарэзаць.

Цыбулю нар­э­за­ць паўколь­ца­мі і абсма­жы­ць да мяк­кас­ці з але­ем. Дадаць крапіву.

Заліць зялені­ва яйка­мі, узбіты­мі да адна­стай­на­сці з мала­ком і сол­лю, папер­чы­ць. Абсмажваць да поў­най гатоў­на­сці, пад­ні­ма­ю­чы час ад часу край амлету.

Фальшывыя каперсы

Надыходзіць час для збо­ру нерас­кры­тых буто­наў дзь­му­хаў­цоў, з якіх мож­на пры­га­та­ва­ць фаль­шы­выя капер­сы. Зімой гэта стане экс­клюзіў­ным дадат­кам да гара­чых страў.

Спатрэбіцца: буто­ны дзь­му­хаў­цоў — 2 шклян­кі, вада — 0,5 л, дух­мя­ны перац — 2 гаро­шы­ны, чор­ны перац — 3 гаро­шы­ны, яблыч­ны воцат — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., цукар — 1 ч. л.

Збярыце моц­ныя буто­ны, якія яшчэ не адкры­лі­ся, ачы­с­ці­це, адшчып­ні­це сцябло.

Прыбраць гар­ка­ту дапа­мо­жа блан­шы­ра­ванне. Для гэта­га пад­рых­туй­це халод­ную ваду з кава­лач­ка­мі лёду. Бутоны залі­це кіпе­нем, праз дзве хвілі­ны злі­це ваду і хут­ка астуд­зі­це ў лед­зя­ной вад­зе. Адкіньце буто­ны ў сіта.

Слоік запоўні­ць буто­на­мі так, каб да краю заста­ва­ла­ся два сан­ты­мет­ры. Прыгатуйце мары­над. Давядзіце ваду са спе­цы­я­мі, сол­лю і цукрам да кіпен­ня, дадай­це яблыч­ны воцат. Заліце мары­над у слоік.

Пастэрызуйце слоікі пры +85 °C пяць хвілін, затым даста­нь­це з рон­да­ля і закруціце.

Источник мате­ри­а­ла: Газета «Звязда»