На чте­ние: 0.5 mintue
Літары ў кнізе калектыва цэнтра рамёстваў Гомельскага раёна вышываныя, а малюнкі – саламяныя
Літары ў кні­зе калек­ты­ва цэн­тра рамё­стваў Гомельскага раё­на вышы­ва­ныя, а малюн­кі – саламяныя

Ці тры­малі вы калі-​небудзь у руках кні­гу, у якой замест папя­ро­вых арку­шаў лён? А кні­гу, у якой ста­рон­кі такія мяк­кія, что на ёй мож­на выдат­на выспац­ца? А ці бачы­лі вы тво­ры, у якіх усе літа­ры вышы­ва­ныя, а ілюстра­цыі зроб­ле­ны з фет­ра, сало­мы, меха, ткані­ны, папе­ры? Не? У такім разе вам патр­эб­на неад­клад­на зай­с­ці ў рэчыц­кую цэн­траль­ную біб­ліят­эку, што мес­ціц­ца на вулі­цы Карла Маркса, 9.

На дру­гім павер­се біб­ліят­экі, у чыталь­най зале, рэчы­ча­нам прэ­зен­ту­ец­ца пера­соў­ная калек­цыя выдан­няў, што бралі ўдзел у аблас­ным кон­кур­се на леп­шую сама­роб­ную кні­гу, які быў пры­мер­ка­ва­ны да Дня бела­рус­ка­га пісь­мен­ства, като­ры сёле­та пра­вод­зіў­ся ў Рагачове.

– У гэтай калек­цыі сабра­на 47 кніг, якія былі зроб­ле­ныя сваі­мі рука­мі, без выка­ры­стан­ня камп’ютэрных тэхна­ло­гій, – рас­па­вя­ла біб­ліят­экар Вераніка Косінава. – Адсутнасць дапа­мо­гі камп’ютэра было галоў­най умо­вай кон­кур­са. Усе кні­гі аб’ядноўвае бела­рус­кая тэма, гэта зра­зу­ме­ла, неглед­зячы на тое, што тут ёсць і рус­ка­моў­ныя творы.

Конкурс пра­вод­зіў­ся па чаты­рох намі­на­цы­ях: «На леп­шае мастац­кае афарм­ленне тво­ра для дзя­цей», дзе пер­шае мес­ца заняў калек­тыў цэн­тра рамё­стваў Гомельскага раё­на з кні­гай Уладзіміра Дубоўкі «Мілавіца»;

На кнізе Надзеі Шпакоўскай з Мазыра “Пра вясёлую бараду і чорнага жука” можна і паспаць
На кні­зе Надзеі Шпакоўскай з Мазыра “Пра вясё­лую бара­ду і чор­на­га жука” мож­на і паспаць

«На леп­шае мастац­кае афарм­ленне тво­ра класіка бела­рус­кай літа­ра­ту­ры», дзе пера­маг­ла гамель­чан­ка Святлана Крылова з тво­рам Кандрата Крапівы «Брама неў­міру­час­ці»; «На леп­шае мастац­кае афарм­ленне ўлас­на­га тво­ра», дзе леп­шай ста­ла Марына Іванова з Чачэрскага раё­на са сва­ёй «Пчалінай каз­кай», і «На леп­шае афарм­ленне тво­раў пісь­мен­нікаў, звя­за­ных з рага­чоўс­кай зям­лёй», дзе пер­шае мес­ца заняў калек­тыў Гомельскай гарад­ской бібліятэкі-​філіяла № 12 ім. С. Маршака з тво­рам Уладзіміра Караткевіча «Кацёл з каменьчыкамі».

– На жаль, не ўсе нашыя кні­гі пры­ня­лі ўдзел у кон­кур­се, – ска­за­ла Вераніка Сяргееўна. – Проста не хапі­ла часу, каб скон­чы­ць над імі пра­цу, бо, наса­мр­эч, быў адвед­зе­ны вель­мі карот­кі тэр­мін. Таму ў кон­кур­се ўдзель­ні­ча­ла толь­кі адна кні­га ад Рэчыцкага раё­на “Я малюю Беларусь”, якую зра­білі ў дзі­ця­чай біб­ліят­э­цы ім. А. Гайдара. Тыя, што спаз­нілі­ся, – “Па ста­рон­ках кні­гі У. Ліпскага “Гомельская зям­ля – рад­зі­ма твая і мая” (біб­ліят­эка № 2) і гіста­рыч­ны нарыс пра Францыска Скарыну (Азершчынская біб­ліят­эка сямей­на­га чытан­ня) – у нас так­са­ма зараз пры­сут­ні­ча­ю­ць, але па-​за калекцыяй.

Трэба ска­за­ць, што і адна, і дру­гая ўраж­ва­ю­ць з пер­ша­га погля­ду. Кніга “Па ста­рон­ках…” зна­ход­зіц­ца ў драў­ля­най скры­ні, што зроб­ле­на ў фор­ме фаліян­та, аздоб­ле­на пячат­кай і супра­ва­д­жа­ец­ца CD-​дыскам з аўды­ёт­экс­там. Вокладка кні­гі пра Францыска Скарыну выка­на­на са ску­ры і ўпры­го­жа­на драў­ля­ны­мі эле­мен­та­мі, а сам тэкст напі­са­ны уста­вам, почыр­кам, які выка­ры­стоў­ваў­ся ў цар­коў­най літаратуры.

– Ніводная кні­га ні па ідэі, ні па аздаб­лен­ню не паўта­ра­ец­ца, – з захап­лен­нем заў­ва­жы­ла Вераніка Косінава. – Усе яны роз­ныя па фор­ме, кан­струк­цыі, тэхні­цы выка­нан­ня, па зме­сту. Нехта рабіў з ткані­ны, нех­та з папе­ры, хтось­ці пісаў алоў­кам, хтось­ці вышы­ваў ніт­ка­мі. Некаторыя кні­гі непрык­мет­ныя звон­ку, але ары­гі­наль­ныя усяр­эд­зіне, іншыя наа­д­ва­рот. Але ўсе гэтыя кні­гі хочац­ца ўзя­ць у рукі, пагар­та­ць і прачытаць.

– Не ўсе здо­лелі адпа­вес­ці ўмо­вам кон­кур­са, – рас­ка­за­ла дыр­эк­тар Рэчыцкай цэн­тралі­за­ва­най біб­ліят­эч­най сіст­эмы Тамара Елісеева, – але кні­гі тым не менш атры­малі­ся вель­мі ціка­вы­мі. Ідэя сама­роб­ных кніг нам спа­даб­а­ла­ся, гэта цудоў­ны заня­так для дзя­цей – мож­на і маля­ва­ць, і клеі­ць, і аздаб­ля­ць роз­ны­мі мат­э­ры­я­ла­мі, ужы­ць усе свае твор­чыя здоль­на­сці. Мы аба­вяз­ко­ва буд­зем пра­вод­зі­ць нешта падоб­нае і ў нашых бібліятэках.

Калекцыю сама­роб­ных кніг ужо паба­чы­лі жыха­ры Рагачоўскага, Жлобінскага і Светлагорскага раё­наў, пас­ля Рэчыцы яна адправіц­ца ў Лоеў.

Святлана Палонская

Televid
Author: Televid